Shabu-shabu  and  Sukiyaki  kaisekiShabu-shabu kaiseki of Hitachi beef

     Shabushabu kaiseki [  Matu course ]             10000yen

     Syabusyabu kaiseki [  Take course ]                7500yen

     Syabushabu                                                   5000yen


Sukiyaki kaiseki of Hitachi beef

     Sukiyaki kaiseki  [  Matu course ]                 10000yen

     Sukiyaki kaiseki  [  Take course ]                    7500yen 

     Sukiyaki                                                        5000yen