Original Kaiseki Style


Kaiseki Style

         [ Tubaki course  ]                4000yen

         [ Ran course  ]                    6000yen

         [ Botan course  ]                 8000yen